Chemicals
Chemicals

EU REACH Wetgeving

REACH – Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

EU REACH Wetgeving

REACH
REACH is op 1 juni 2007 in werking getreden. Eén van de doelstellingen van deze verordening is een verbeterde bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de risico’s van chemische stoffen, binnen het algehele kader van duurzame ontwikkeling.

Gedragscode
Sharp ondersteunt deze doelstelling en hanteert via de Gedragscode van Sharp een proactieve aanpak om deze verordeningen na te leven. We stimuleren op een actieve manier milieubeheer, duurzame ontwikkeling en milieubewustzijnsinitiatieven binnen en buiten onze gehele organisatie.

De eerste ‘Kandidatenlijst’ van zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern, SVHC) werd op 28 oktober 2008 door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (European Chemicals Agency, ECHA) gepubliceerd en werd gevolgd door verschillende andere. REACh Artikel 33 (verplichting om informatie over stoffen in artikelen te verstrekken) vereist dat leveranciers de eigenaren en consumenten informeren als een stof uit de SVHC-kandidatenlijst een concentratie van meer dan 0,1% in een van hun producten kan worden aangetroffen. Sharp heeft op 16 januari 2020 bevestigd dat het dit aan de hand van de SVHC-kandidatenlijst de REACH SVHC-lijst controleert.

Om aan deze verordening te voldoen, verzoekt Sharp al zijn leveranciers om informatie over SVHC’s te verstrekken.

A man stood in front of a sunset