environnement

Onze omgeving

Meer over wat we doen met onze stakeholders leveranciers, klanten en maatschappelijke organisaties.

Leveranciers

Ontwerp en begeleiding
Als verkoop- en serviceorganisatie van Sharp kopen we de producten die wij verkopen in bij zusterbedrijven. Zij stellen hoge eisen aan leveranciers op het gebied van arbeidsrechten, veiligheid en gezondheid, milieu en ethiek. Hierbij wordt een Code of Conduct gebruikt, die net als ons interne handvest voor verantwoord ondernemen gebaseerd is op de UN Global Compact, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.

Onze directe leveranciers, de Sharp fabrieken én distributiecentra, hebben deze richtlijnen onder andere vertaald in de ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten, waarbij onderwerpen als milieuvriendelijk ontwerp, klimaatneutraliteit en voorkomen van afval centraal staan. Bovendien is ethiek een standaard onderwerp van de rapportagestructuur en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en arbeidsrechten. Op Europees niveau is er bijvoorbeeld een gezamenlijke ondernemingsraad. Daarnaast hebben onze zusterorganisaties ook diverse certificaten, waaronder ISO 9001 (voor kwaliteit), ISO 7779 en ISO 9296 (voor geluid) en ISO 14001 (voor milieu).

Daarnaast is ons beleid er op gericht zoveel mogelijk in te kopen bij lokale leveranciers voor onderhouds- en aanvullende handelsproducten, zoals systemen om schermen aan een muur te bevestigen en karretjes om schermen of printers eenvoudig te vervoeren. Ook maken we al jaren gebruik van de diensten van gespecialiseerde transporteurs, Eijgenhuijsen Precisievervoer en SLS Transport. Zij worden regulier gemonitord op kwaliteit vanuit ons inkoopsysteem. Met deze leveranciers willen we aanvullend in 2023 om tafel zitten, om te kijken op welke KPI’s er nog meer gestuurd kan worden, waarop we voor de belangrijkste leveranciers dan ook aanvullend een lokale -vereenvoudigde- Code of Conduct onder de aandacht zullen brengen.

Warehouse

Beveiliging data en laag energieverbruik voor gebruikers

Al onze producten worden bij ontwerp beoordeeld op beveiliging van data en laag energieverbruik naast de beoordeling op gezondheid en veiligheid voor gebruikers. Voor het waarborgen van beveiliging van data zijn wij gecertificeerd voor ISO 27001. Vanuit ons kwaliteitssysteem zijn er daartoe procedures beschikbaar en worden onze medewerkers getraind. Ook als printers door ons refurbished worden, wordt alles gecheckt, bijvoorbeeld dat altijd alle data van de vorige klant zorgvuldig verwijderd is.

Bij de klant wordt hiermee ook rekening gehouden tijdens het gebruiksklaar maken van de producten. Dit wordt gedaan door gespecialiseerde engineers, die daarbij onder andere een instructie geven over energiezuinig gebruik van het product. Bij de nieuwe lijnen printers en kopieerapparaten, waaronder Phoenix en Griffin, is bovendien extra aandacht geschonken aan beveiliging van data en is er een extra energiebesparende optie toegevoegd.

De producten voldoen aan de CE-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat de productwaardes van printers worden gemeten conform de standaard ISO 7779:2010 (geluid), en gerapporteerd worden volgens de gespecificeerde methode in ISO 9296:2017 (geluid). Alle printers hebben bovendien een certificaat op het gebied van milieu: Blue Angel.

Sharp Electronics Benelux is als organisatie, naast ISO 27001 voor informatieveiligheid, gecertificeerd voor ISO 14001 (milieu) en ISO 9001 (kwaliteit). Onze engineers zijn gecertificeerd voor VCA (veilig werken).

Man-pressing-lock-icon-on screen

Klanttevredenheid

Wij meten elk jaar de klanttevredenheid over de door ons geleverde service, via NPS. In 2022 scoorden wij een 8,6. In 2021 kwamen we nog op een score van gemiddeld 8,2, in 2020 op een gemiddelde score van 8,1 en in 2019 was dit 7,9. Hiermee hebben we ons doel voor 2022 behaald. In 2023 gaan we naast de meting via NPS ook onderzoek doen door middel van interviews met onze partners.

Daarnaast merken we dat veel klanten interesse hebben in maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder de onderwerpen klimaat en circulariteit. We nemen dat mee in de gesprekken met deze klanten en bij tenders.

Personeel bij een printer

Sponsoring

Vergroten van de gelijkheid voor kinderen
Eén van onze doelen van de afgelopen periode was ‘Waar mogelijk vergroten van gelijkheid voor groepen in de maatschappij met een achterstandspositie’. Sinds 2016 hebben wij al een samenwerking met jINC Utrecht. jINC strijdt voor een maatschappij waarin de achtergrond van kinderen niet hun toekomst bepaalt. Om dat te bereiken helpen zij kinderen tussen de 8 en de 16 jaar uit wijken met een sociaaleconomische achterstand, met verschillende projecten aan een goede start op de arbeidsmarkt. Ieder jaar heeft Sharp aan verschillende projecten van jINC meegedaan.

Eén daarvan is het project Bliksemstage. Dan komt er 4 keer per jaar een groepje van ongeveer 8 kinderen (vmbo of basisschool groep 8 uit de buurt) een halve dag bij ons bedrijf op bezoek om te zien welke beroepen er allemaal binnen Sharp zijn. We vinden het namelijk ook waardevol om hen te laten zien wat wij doen én hoe multicultureel wij zijn, om hen een ander beeld te geven dan ze veelal meekrijgen in hun wijk. Nadat dit in 2020 en 2021 niet door kon gaan vanwege Corona, is dit in 2022 gelukkig weer opgestart. Vanaf 2023 doen we ook weer mee met de projecten Sollicitatietraining en Carrière Coach, waarbij we met een aantal coaching momenten een leerling begeleiden in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Aangezien deze bijdrage al een aantal jaren loopt, zullen we deze niet meer opnemen als doelstelling voor de komende periode. Wel zullen wij deze bijdrage blijven leveren.

jinc dag

Aandacht voor natuur en klimaat

Een ander doel waar we ons ook de komende periode 2023-2025 op gaan richten, is het leveren van een bijdrage aan het verminderen van klimaatverandering. Dit doen wij allereerst doordat onze zusterbedrijven verantwoorde producten produceren en dit steeds verbeteren en wij ons als Sharp Electronics Benelux richten op het steeds verder verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Om samen met onze medewerkers te laten zien dat je ook op een andere manier een directe bijdrage kunt leveren aan natuur en klimaat, zijn we in 2020 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Landschap Erfgoed Utrecht. Wij ondersteunen hen niet alleen jaarlijks met een financiële bijdrage, maar zetten ons hier ook praktisch voor in tijdens een gezamenlijke buitenwerkdag. In 2022 hebben we meegewerkt aan het in elkaar zetten van vogel- en insectenhuisjes, die voor het voorjaar verspreid over de gebieden opgehangen worden.

Wij vinden het belangrijk om voor de natuur aan de slag te gaan en zo een bijdrage te leveren aan klimaatverandering. Tegelijkertijd willen we ook graag actief met onze medewerkers aan de slag zijn om hen te inspireren.

Klompenpad st. Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht

De organisatie
Landschap Erfgoed Utrecht is een organisatie die samen met vrijwilligers, partners en bedrijven werkt, om waardevolle natuur en bijzonder erfgoed te behouden en beheren in de provincie. Eén van de diensten die zij aanbieden aan partners en aan iedereen die een interessante wandeling wil maken en wil genieten van de omgeving, is de beschikbaarheid van klompenpaden.

Klompenpaden
Willemijn van Hees, Projectleider voor deze klompenpaden, geeft aan dat ‘het cultuurhistorische paden met een agrarisch karakter zijn. Vaak zijn het oude kerk- en jaagpaden, die met vernieuwing van de infrastructuur in Nederland minder intensief of niet meer gebruikt worden. Overigens is de naam ‘klompenpaden’ bedacht op basis van de geschiedenis: het eerste pad dat zij 20 jaar geleden ontwikkeld hebben bij Leusden (Schutpad), was een kerkpad waarbij bleek uit oude foto’s dat de meeste kerkgangers op klompen liepen.

Cultuurhistorie en natuur
De klompenpaden lopen langs mooie natuur en interessante cultuurhistorie. Deze paden kunnen in principe overal ontwikkeld worden, omdat Nederland al lang bewoond is geweest en er overal cultuurhistorie is terug te vinden. Landschap Erfgoed Utrecht heeft dan ook nauw samengewerkt met lokale historische verenigingen, om de verhalen te kunnen vertellen.

Verder wordt er gekeken naar mooie buitengebieden: boerenland en natuurgebieden. Biodiversiteit en het belang hiervan voor mensen komt ook goed tot uiting bij het Slagmaatpad bij Bunnik en Houten. Deze route loopt langs een fruitteeltbedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanplant van diverse kruidenmengsels om wilde bijen te lokken, deze zijn namelijk essentieel voor bestuiving. Natuur inclusieve landbouw helpt overigens ook bij het overwinnen van droogte en intensieve regenbuien. Zo werkt de organisatie samen met een aantal boerenbedrijven en de Universiteit Utrecht om kruidenmengsels uit te testen met de beste doorworteling van de grond, om het land robuust te maken.

Samenwerking
Willemijn houdt van landschap en natuur, dus ze is helemaal op haar plek bij Landschap Erfgoed Utrecht. Ze geeft aan dat de Klompenpaden niet mogelijk waren geweest zonder de samenwerking met de diverse partners, maar zeker ook niet zonder de hulp van de 370 vrijwilligers die om de week alle paden controleren.’

Ook Sharp Electronics Benelux staat voor bijdragen leveren aan natuur en voorkomen van klimaatverandering en hoopt deze samenwerking, door het leveren van vrijwilligers tijdens een werkdag en financiële ondersteuning, nog lang door te kunnen zetten.

Willemijn van Hees