mvo

MVO Jaarverslag 2022 Sharp Electronics Benelux B.V.

Focus op resultaat.

Resultaten van ons eerste MVO beleid

MVO beleid
In 2020 zijn we begonnen met een eerste MVO beleid te formuleren. We begonnen wat bescheiden met onze kwantitatieve doelstellingen, omdat we realistisch wilden zijn en nog wilden verkennen wat het effect van de maatregelen zou zijn. Maar dat bleek niet nodig. Inmiddels zijn we zo enthousiast op dreef, dat we op ons speerpunt klimaat maar liefst 63% CO2-uitstoot bespaard hebben in 2022 ten opzichte van 2019! En dat terwijl onze doelstelling een besparing van 15% was. Na evaluatie van deze eerste periode en na het opnieuw nagaan waar wij onze grootste MVO impact kunnen bereiken, hebben we een nieuw MVO beleid voor de periode 2023-2025 geformuleerd.

Klimaat
Het geeft me voldoening te zien dat we met het invoeren van het nieuwe leasebeleid in 2022, op basis van ons MVO beleid, weinig weerstand hebben gehad. We hebben ervoor gekozen bij vervanging van de leaseauto's alleen nog elektrische auto’s toe te staan (behalve voor Field Service engineers, voor hen is de keuze een hybride auto). Zowel binnen de ondernemingsraad als bij het personeel is dit nieuwe leasebeleid warm onthaald. Een enkeling had praktische bezwaren, bijvoorbeeld over de afstanden die gereden kunnen worden en over vakanties met een caravan. Inmiddels zijn deze bezwaren verholpen. Het bleek toch dat een bereik van dagelijks 400 km voldoende is (de meeste medewerkers werken regionaal en maar een enkeling landelijk), zeker als de route goed ingepland wordt. En voor de medewerkers die tijdens hun vakantie met een caravan willen rijden, is met de Nederlandse leasemaatschappij een regeling getroffen voor vervangend vervoer tijdens de vakantie voor een kleine meerprijs.

We merken ook dat er een mentaliteitsverandering is, met name onder de jongere medewerkers. Onze sales medewerkers zijn bijvoorbeeld veelal in de leeftijdscategorie 25-35 en voor hen zijn thema’s als klimaatverandering veel belangrijker geworden. Zij kijken bij het kiezen van een leaseauto veelal naar duurzaamheid en verbruik in plaats van vermogen en koppel. Dat neemt niet weg dat de rest van de medewerkers net zo goed meebewegen met de positieve veranderingen.

De huidige leasecontracten lopen nog tot 2026 en daarom streven we ernaar om, in combinatie met andere maatregelen, aan het eind van de komende beleidsperiode (2025) minimaal nog 25% CO2-uitstoot te hebben gereduceerd.

Een andere actie die we voor bewustwording over het klimaat hebben ingezet sinds 2020 is onze jaarlijkse buitenwerkdag in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht. Er is veel animo onder het personeel uit zowel Nederland als België om hieraan deel te nemen. Naast dat we op die dag meer leren over de werkzaamheden binnen Landschap Erfgoed Utrecht, gaan we ook buiten in de natuur aan de slag.

Medewerkers
Onze doelstelling was om de diversiteit in ons managementteam en medewerkersbestand te vergroten. Het is nog niet gelukt om onze organisatie qua man-vrouw verhouding meer in balans te brengen. De reden hiervan is dat het momenteel al een hele uitdaging is om gekwalificeerd personeel te vinden, onafhankelijk van zijn of haar gender en zijn er in onze branche relatief weinig vrouwen werkzaam die solliciteren. Echter is er binnen Sharp wel een grote diversiteit aan culturele achtergronden. Ik propageer dit al jarenlang, zodat er geen onderscheid gemaakt wordt bij sollicitaties en de beoordeling van de cv’s op basis van (achter)namen.

Onze nieuwe doelstelling voor medewerkers is om nog meer ruimte te bieden voor persoonlijke ontwikkeling, naast aandacht voor gezondheid en welzijn. Om dit te bereiken bieden we individuele coaching trajecten voor nieuwe sales medewerkers, wat we in de toekomst ook beschikbaar willen maken als een introductietraject voor meer medewerkers. Voor al onze medewerkers zijn er sinds 2021 ruime mogelijkheden voor het volgen van online cursussen en we gaan hen ook meer begeleiding op maat bieden via een nieuw competentie management systeem dat in 2023 wordt geïmplementeerd.

Hieronder presenteren we ons nieuwe MVO beleid voor de periode 2023-2025. Hiermee dragen we de komende jaren bij aan een duurzame toekomst. Een duurzame toekomst voor ons, en die van de jongere generaties.

Peter Hoorn
Managing Director
Sharp Electronics Benelux B.V.

Peter Hoorn Sharp Electronics Benelux B.V.

Doelstellingen nieuw MVO beleid 2023 - 2025

De komende jaren focussen wij ons op de volgende speerpunten: 

  1. Terugdringen van de CO2-uitstoot van onze activiteiten met 25% in 2025 t.o.v. 2022.
  2. Duurzame inzetbaarheid van de kopieerapparaten en printers die wij verkopen vergroten door het verlengen van de levensduur van deze apparatuur. We stellen ons als doel om het aandeel van opnieuw verkochte refurbished printers en kopieerapparatuur te vergroten van 16% in 2022 naar 27% van de totale verkopen in 2025.
  3. Goede gezondheid en welzijn voor onze medewerkers blijvend onder de aandacht houden.
  4. Een werkomgeving ontwikkelen waar nog meer ruimte is voor groei en het benutten van capaciteiten van onze medewerkers.
CO²

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met ons MVO beleid willen we met name een bijdrage leveren aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen

gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

Consumptie

Verantwoorde consumptie en productie

klimaat

Klimaatactie 

MVO Jaarverslag

Aanpak
Voor het eerste MVO jaarverslag in 2020 hadden we ons MVO beleid 2020-2024 opgesteld. We hebben besloten om dit beleid begin 2023 te updaten en een nieuw MVO beleid 2023-2025 te publiceren. Deze periode integreert beter met ons beleid op andere terreinen. Daarom hebben we nu de gelegenheid aangegrepen een uitgebreidere materialiteitsanalyse (analyse waarbij nagegaan wordt op welke thema’s een organisatie de meest significante impacts kan maken op mens, milieu en maatschappij), uit te voeren, om goed na te gaan waar wij het verschil kunnen maken.

We hebben eerst een lijst met mogelijke kandidaten voor materiële thema’s (een ‘longlist’) opgesteld met het MVO-team, een overzicht met thema’s waarbij wij denken impact op mens, milieu en maatschappij te maken. Deze lijst is kritisch bekeken en gescoord op de mate van impact. Vervolgens zijn we nagegaan welke van onze stakeholders belang hebben bij deze thema’s. Hieruit is een materialiteitsmatrix en een zogenaamde ‘shortlist’ naar voren gekomen met onze materiële thema’s. Het bleek onder andere dat gezondheid en welzijn er met kop en schouders bovenuit steekt en dat het ondersteunen van gemeenschappen niet materieel is bevonden. Deze lijst hebben we als basis gebruikt voor het nieuwe beleid, om met name in te zetten op thema’s waar wij een verschil kunnen maken.

Tegelijkertijd bleek tijdens het bepalen van onze ambities voor 2022-2025 dat een aantal materiële thema’s al goed geborgd zijn. Daarom hebben wij het beleid gericht op punten waar wij verder kunnen en willen verbeteren. Hierbij zijn we begeleid door Sandra van Hulsen van De Duurzame Adviseurs.

Inmiddels publiceren we met dit verslag ons vierde jaarverslag over ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), op basis van de richtlijnen van de vernieuwde Global Reporting Initiative (GRI). We willen ons hiermee verantwoorden over de resultaten van ons MVO beleid en ons voorbereiden op de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor verslaglegging over MVO, de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD).

Hands holding a cartoon

Kandidaten voor materiële thema's

Materialiteitsmatrix

Top 5 van materiële thema’s voor Sharp Electronics Benelux

  1. Gezondheid en welzijn
  2. Ontwikkeling
  3. Klimaatverandering: eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot
  4. Materialen: verlengen van de levensduur van handelsproducten
  5. Materialen: verantwoord afvoeren van verpakkingen van handelsproducten

Het MVO team

MVO Team Sharp Benelux